A lingua Grega

Selecciona a resposta correcta.

   activa      acusativo      adverbios      aoristo      caso      conxugación      conxuncións      dativo      dual      feminino      flexiva      futuro      históricos      imperativo      imperfecto      indicativo      infinitivo      interxeccións      invariables      masculino      medio-pasiva      número      neutro      nominativo      optativo      participio      pasado      perfecto      plural      pluscuamperfecto      presente      singular      subxuntivo      verbal      vocativo      xénero      xenitivo   
O grego é unha lingua . Distingue o sistema nominal do .
- No referente á declinación nominal, diferéncianse as categorías do , do e do . En grego clásico hai cinco casos: , , , e . O grego conserva, ademais do número singular, o e o . Hai tres xéneros: , e .
- Na flexión verbal ou , exprésanse mediante desinencias as tres persoas, o número (, e ), o tempo ( e ) e a voz ( , e ) . O modo imperativo ten nalgunhas persoas desinencias propias.
Os tempos son seis: , , , , e . Divídense en:
- tempos primarios: o , o e o
- tempos secundarios (ou , porque indican pasado): o , o e o .
Os modos son catro: , , e .
O aspecto e a voz tamén se reflicten nas formas nominais do verbo ( e ).
Quedan á marxe da flexión as palabras ou non flexibles, como as , as , os e as preposicións.