ANALISE MORFOLOXICA VERBAL II

Emparella cada forma verbal coa súa análise morfolóxica.