ANALISE MORFOLOXICA VERBAL I

Emparella cada forma verbal coa súa análise morfolóxica.